ഒരുകവിതകൂടി ഞാന്‍ എഴുതിവെയ്ക്കാം
എന്റെ കനവില്‍ നീ എത്തുമ്പോള്‍ ഓമനിയ്ക്കാന്‍

 

 

 

 

 

നിറമിഴികളോടെകേരളപ്രണാമം കടുംബാഗംങ്ങള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

18/05/2023